Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2565 (ดู : 0) 8 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (ดู : 22) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 (ดู : 11) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 10) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 (ดู : 6) 30 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2565 (ดู : 7) 30 มิ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565 (ดู : 26) 31 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565 (ดู : 15) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565 (ดู : 15) 24 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565 (ดู : 13) 24 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 26) 17 พ.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 (ดู : 27) 5 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565 (ดู : 23) 3 พ.ค. 2565
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลราชสถิตย์ (ดู : 31) 3 พ.ค. 2565
เข้าร่วมติดตามประเมินผล โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (ดู : 22) 3 พ.ค. 2565
จัดประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอไชโย ประจำปี 2565 (ดู : 24) 3 พ.ค. 2565
แจกชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย และสเปรแอลกอฮอล์ ให้กับ อสม. ตำบลราชสถิตย์ ตำบลเทวราช และตำบลไชโย จำ (ดู : 23) 3 พ.ค. 2565
ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (ดู : 20) 3 พ.ค. 2565
ร่วมโครงการพัฒนาถนนปลอดภัย ม.1-ม.5 ต.ราชสถิตย์ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 21) 3 พ.ค. 2565
นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (ดู : 30) 3 พ.ค. 2565
เข้าร่วมประชุมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและสรุปผลการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D (ดู : 23) 3 พ.ค. 2565
นำทีมช่างตัดผมให้บริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนตำบลราชสถิตย์ (ดู : 22) 3 พ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12-13/2565 (ดู : 25) 26 เม.ย. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565 (ดู : 32) 26 เม.ย. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 37) 25 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 19) 11 เม.ย. 2565
รายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (ดู : 0) 1 เม.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 (ดู : 23) 24 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 (ดู : 28) 14 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 24) 4 มี.ค. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565 (ดู : 29) 25 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565 (ดู : 26) 10 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565 (ดู : 28) 7 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565 (ดู : 23) 2 ก.พ. 2565
การสร้างการรับรู้สู่่ชุมชน ครั้งที่ 1/2565 (ดู : 22) 20 ม.ค. 2565
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 (ดู : 136) 27 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48 / 2564 (ดู : 144) 23 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47 / 2564 (ดู : 121) 16 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46 / 2564 (ดู : 151) 7 ธ.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45 / 2564 (ดู : 182) 2 ธ.ค. 2564
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 114) 28 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44 / 2564 (ดู : 184) 26 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564 (ดู : 190) 16 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42 / 2564 (ดู : 186) 12 พ.ย. 2564
แต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ดู : 97) 12 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41 / 2564 (ดู : 207) 5 พ.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564 (ดู : 188) 21 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39 / 2564 (ดู : 204) 18 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2564 (ดู : 228) 12 ต.ค. 2564
การรับสมัครสมาชิก.อบต.และนายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 287) 8 ต.ค. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564 (ดู : 218) 27 ก.ย. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง (ดู : 22) 25 ก.ย. 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง (ดู : 181) 24 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564 (ดู : 200) 24 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564 (ดู : 205) 20 ก.ย. 2564
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-34 / 2564 (ดู : 217) 15 ก.ย. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในตำบลบ้านเพิง ประจำปี พ.ศ.2564 : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเพิง (ดู : 200) 8 ก.ย. 2564
โครงการส่งเสริมการกำจัดขยะ : การส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการขยะต้นทางในชุมชน (ดู : 186) 17 ส.ค. 2564
10 วิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า เริ่มง่ายๆ ที่บ้านเรา (ดู : 21) 10 ส.ค. 2564
การเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ดู : 91) 10 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs