Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 เบอร์โทร 075-518322 โทรสาร 075-518322  
นายเยื้อน รอดมณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
โทร. 093 736 5642
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   ที่ทำการ
   สายตรงนายก อบต.
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
   ผลการดำเนินงาน/ผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานการประชุม
   คู่มือ/มาตรฐาน การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของ อบต. บ้านเพิง
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจจริต
   ช่องทางการร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
   วารสาร อบต.บ้านเพิง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   งานการเจ้าหน้าที่
   การจัดการความรู้ Knowledge Management
   งานนิติการ
   E-Service
   การจองคิวบริการออนไลน์
   ปราชญ์ชาวบ้าน
   สถิติการให้บริการประชาชน
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กิจการสภา
   กิจการสภา
   กำหนดสมัยประชุม
   เรียกประชุมสภา
   นัดประชุมสภา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ข้อบัญญัติ
แผนงานดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการจัดหาพัสดุ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
   งานพัสดุ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินงาน/ปฎิบัติงาน
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพิง
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
   นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
   นโยบายการบริหารความเสี่ยง
   สถิติการร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
รายงาน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานผลความคืบหน้าจากการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด อบต.
    กองคลัง
    กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง (ดู : 19) 31 ส.ค. 2566
การแก้ไข่ปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3RS (ดู : 29) 28 มิ.ย. 2566
ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ดู : 39) 28 มิ.ย. 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕66 (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) (ดู : 322) 31 มี.ค. 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕66 (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) (ดู : 219) 31 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 (ดู : 224) 30 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 26) 30 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 27) 15 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 24) 7 มี.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 25) 28 ก.พ. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2566 (ดู : 26) 28 ก.พ. 2566
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 28) 28 ก.พ. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3-4/2566 (ดู : 27) 27 ก.พ. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 26) 27 ก.พ. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 24) 13 ก.พ. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 44) 23 ม.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48-49/2565 (ดู : 33) 23 ม.ค. 2566
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2565 (ดู : 40) 20 ม.ค. 2566
ลานกีฬาในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง (ดู : 30) 29 ธ.ค. 2565
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ (ดู : 27) 29 ธ.ค. 2565
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบ้านเพิิง (ดู : 19) 27 ธ.ค. 2565
การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยผู้สูงอายุ (ดู : 26) 26 ธ.ค. 2565
การดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ดู : 27) 26 ธ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2565 (ดู : 76) 26 ธ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2565 (ดู : 63) 15 ธ.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2565 (ดู : 68) 15 ธ.ค. 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 26) 30 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2565 (ดู : 46) 30 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565 (ดู : 49) 25 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (ดู : 50) 20 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (ดู : 54) 20 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (ดู : 61) 10 พ.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 (ดู : 52) 31 ต.ค. 2565
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง (ดู : 24) 24 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2565 (ดู : 51) 24 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2565 (ดู : 49) 17 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 (ดู : 49) 16 ต.ค. 2565
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 2565 (ดู : 25) 30 ก.ย. 2565
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข : โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย มะเร็งเต้านม ประจำปี 2565 (ดู : 27) 30 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 (ดู : 44) 30 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2565 (ดู : 59) 30 ก.ย. 2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 151) 28 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ดู : 109) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) (ดู : 96) 26 ก.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 112) 20 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2565 (ดู : 86) 12 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 (ดู : 81) 5 ก.ย. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2565 (ดู : 77) 5 ก.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลบ้านเพิง (ดู : 29) 2 ก.ย. 2565
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2565 (ดู : 27) 31 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2565 (ดู : 73) 31 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2565 (ดู : 73) 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 115) 31 ส.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตร,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 : กิจกรรมการเพ้นท์ผ้า (ดู : 48) 29 ส.ค. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตร,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 : กิจกรรมการเพ้นท์ผ้า (ดู : 53) 15 ส.ค. 2565
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี2565 (ดู : 95) 8 ส.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี,เยาวชน,เกษตร,กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปี 2565 : กิจกรรมการเพ้นท์ผ้า (ดู : 54) 5 ส.ค. 2565
การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารทีี่ว่าง (ดู : 94) 8 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2565 (ดู : 114) 7 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2565 (ดู : 103) 7 ก.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140โทรศัพท์ : 075-518322 โทรสาร : 075-518322
Copyright © 2018. www.banpeang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs