จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ (eGP)

ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :     ถึงวันที่ :   
ค้นหา :    
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX - ๒๓๑๔ N หมายเลขเครื่อง ๕๓๐๐๐๓๒๘ ตั้งแต่เตือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
2เช่าบริการพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
3 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
4จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานแม่บ้าน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
5จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
6จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ งานด้านเอกสาร และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
7จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
8จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองคลัง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
9จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติงาน นักทรัพยากรบุคคล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
10จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานประจำกองคลัง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
11ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566
12จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิค จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566
13จ้างเหมาจัดทำเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 2566