นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
เบอร์โทร 093-695-3262
นายกฤตภัทร จันทร์ชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง
นางสาวนงเยาว์ บุญคงมา
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง