หนังสือราชการ
 
 
     
 
สถานะ เลขที่ เรียน เรื่อง วันที่
ทั่วไป มท 0816.4/ว3800 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อจังหวัดและจำนวนหมวกนิรภัยที่ได้รับการจัดสรร ในโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน (ดู : 17) 15 ก.ย. 2566
มท 0810.2/ว3791 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (ดู : 17) 15 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0808.2/ว3775 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (ดู : 27) 15 ก.ย. 2566
มท 0808.2/13026-13039 ผู้ว่าราชการจังหวัด การโอนเงินจัตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาศบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตมาสที่ ๔ (เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕t๖๖) (ดู : 12) 15 ก.ย. 2566
มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๗๘๗ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (ดู : 11) 14 ก.ย. 2566
มท 0810.7/ว3772 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (ดู : 11) 14 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0809.3/ว3725 ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 (ดู : 18) 14 ก.ย. 2566
มท 0808.2/13040-13054 ผู้ว่าราชการจังหวัด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) (ดู : 17) 14 ก.ย. 2566
มท0808.6/12905-12980 ผู้ว่าราชการจังหวัด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุตหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุตหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได (ดู : 13) 13 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0820.3/ว3750 ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอความอนุเคราะห์รวบรวมและจัดส่งข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ดู : 18) 13 ก.ย. 2566
มท 0820.2/ว3749 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไซเคิลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 20) 13 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0816.5/ว3718 ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รายงานผลโครงการจัดงานการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ดู : 22) 13 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0808.4/ว16 ผู้ว่าราชการจังหวัด(บัญชีรายชื่อแนบท้าย) : การแต่งตั้งกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคใต้แทนตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 19) 13 ก.ย. 2566
มท 0808.2/ว8474 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) (ดู : 11) 13 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0808.2/ว 3754 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (ดู : 14) 13 ก.ย. 2566
0816.3/ว3760 ผู้ว่าราชการจังหวัต ทุกจังหวัด โครงการประกว่ดสื่อสร้างสรรค์ณรงค์กรบริหารจัดกรขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวศิต"หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีศิต เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" (ดู : 14) 13 ก.ย. 2566
มท0816.3/ว3758 ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (ดู : 13) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท0808.3/ว3740 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งการโอนงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 11) 12 ก.ย. 2566
มท 0819.2/ว3717 ผู้ว่าราชการจังหวัด(ตามบัญชีแนบท้าย) การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ดู : 17) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0816.4/ว3736 ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) การมอบหมวกนิรภัย โครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน ให้ใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 11) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0816.2/ว3741 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 (ดู : 11) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0810.8/ว3735 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ณ สิ้นไตรมาสที่ 3) (ดู : 17) 12 ก.ย. 2566
มท 0810.2/ว3783 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลีย หลักสูตร Integrity and Excellence in Public Governance (ดู : 29) 12 ก.ย. 2566
มท 0809.4/ว3708 ผู้ว่าราชการจังหวัด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) (ดู : 11) 12 ก.ย. 2566
มท 0808.2/ว3715 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ (ดู : 10) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท 0802.3/ว3722 ผู้ว่าราชการจังหวัด รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ดู : 16) 12 ก.ย. 2566
0808.3/ว3742 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเตือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ดู : 22) 12 ก.ย. 2566
มท0808.5/ว3738 ผู้ว่าราชการจังหวัด การจัตสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่บำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๔ (เพิ่มเติม) (ดู : 16) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท0804.1/ว3736 ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด การอบรมชักซ้อมแนวทางด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และการใช้ระบบฐานข้อมูล Smart Lawประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ดู : 17) 12 ก.ย. 2566
ทั่วไป มท0807.2/ว3710 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 10) 11 ก.ย. 2566


จำนวนรายการ : 35  ,หน้าทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] ถัดไป>>